หน้าแรก แนะนำ พศช. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

  002 cr

เป็นผู้นำอาหารด้านขนมจีน และนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาในอาหารชนิดนี้ ให้เป็นอาหารคู่วัฒนธรรมไทย

อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเพื่อคนทั้งโลกภายใต้แบรนด์ พศช.

003 cr

 

 *ใส่ใจในรายละเอียด และแสดงคุณค่าทางโภชนาการ มีตัวเลขบ่งชี้ คุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

   โดยมีสถาบันที่มีมาตรฐานรับรอง

 * ทำการผลิต – การตลาด ที่เป็นการนำเสนอกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เน้นความสะอาด ดูดี

    มีมาตรฐานสากลรองรับ

 * ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันจากอุตสาหกรรมต้นน้ำ อุตสาหกรรมกลางน้ำ อุตสาหกรรมปลายน้ำ ได้อย่าง

    กลมกลืน

 * ทำให้คนทั้งผู้เกี่ยวพัน , ผู้อยู่ในกระบวนการ และผู้บริโภคได้เห็นคุณค่าเข้าใจอาหารวัฒนธรรมชนิดนี้

    กระจายตัวไปทุกภูมิภาคของโลก

004 cr

 

 

 การลงทุนทางด้านธุรกิจ

 * จัดตั้ง บริษัท ทำนา มารับผิดชอบเรื่อง “ ข้าว ” ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญ

 * สร้างอุตสาหกรรมแป้งเหลว ต่อยอดจากแป้งหมักขนมจีน เพื่อกระจายเข้าสู่การบริโภคในครัวเรือน

 * การทำอุตสาหกรรมครัวกลาง เพื่อป้อนร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหารในแนวเส้นของ

    คนเอเชีย ฯลฯ

 * สร้างอุตสาหกรรมขนมจีน เพื่อการส่งออก

การสร้างความร่วมมือและรณรงค์ภาคสังคม

 * สร้างกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

 * สร้างกองทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

 * สร้างกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพการทำนา และการทำขนมจีน

การพัฒนาต่อยอดความคิด

จัดตั้งมหาวิทยาลัย คนทำขนมจีน เพื่อฝึกฝนให้คนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพชนิดนี้ และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นการรณรงค์ให้อาหารชนิดนี้ เป็นอาหารทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

บทสรุป

นั่นหมายความว่า อุตสาหกรรมการผลิต และการตลาดของ พศช. ดำเนินไปอย่างครบวงจร จากต้นน้ำ
สู่
ปลายน้ำอย่างแท้จริง ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ หรือหวังผลกำไรเท่านั้น แต่ได้ดำเนินงานภายใต้
ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสำนึก 

อ่าน 7478 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 21 กันยายน 2559 09:32
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « ประวัติความเป็นมา